• Virgil Fulicea, Nr 1, Cluj-Napoca, ap. 1
  • 0264 431 411
RULE of LAW REPORT 2023
  • iulie 17, 2023

Raportul din 2023 privind statul de drept

Comisia Europeană a publicat cea de a patra ediție a raportului anual privind statul de drept, ținând seama de situația statului de drept din fiecare stat membru.

Raportul de țară cu privire la România este dipsonibil aici.

Deși există în continuare preocupări legate de statul de drept în unele state membre ale UE, raportul a devenit un factor-cheie al schimbării și al reformelor pozitive. De fapt, 65 % din recomandările de anul trecut au fost puse în aplicare, integral sau parțial. Acest lucru arată că în statele membre se depun eforturi considerabile pentru a da curs recomandărilor din anul precedent.  Având în vedere că reformele de îmbunătățire a cadrului privind statul de drept necesită timp, s-a realizat o evoluție semnificativă pe parcursul unui singur an. În același timp, în unele state membre persistă preocupări sistemice.

Pachetul de astăzi include o Comunicare în care este examinată situația per ansamblu în UE și 27 de capitole consacrate fiecărei țări, în care se analizează evoluțiile semnificative înregistrate în fiecare stat membru din iulie 2022. Raportul include o evaluare a recomandărilor de anul trecut și prezintă din nou recomandări specifice statelor membre.

Raportul vizează patru piloni: sistemele naționale de justiție, cadrele anticorupție, pluralismul mass-mediei și alte sisteme de control și echilibru instituțional.

Principalele constatări și recomandări

  1. Reformele în domeniul justiției

Reformele din domeniul justiției au rămas o prioritate pe agenda politică din ultimul an, multe state membre dând curs recomandărilor din 2022 și punând în aplicare reformele convenite în contextul Mecanismului de redresare și reziliență.

Multe state membre au înregistrat progrese suplimentare sau au finalizat reforme importante în ceea ce privește consolidarea independenței sistemului judiciar, cum ar fi eforturile legislative de consolidare a independenței și a eficacității consiliilor judiciare, îmbunătățirea procedurilor de numire a judecătorilor și a funcționării instanțelor supreme sau pregătesc măsuri de consolidare a autonomiei parchetelor.

Statele membre au introdus, de asemenea, măsuri menite să îmbunătățească eficiența și calitatea justiției și să faciliteze accesul la justiție. Statele membre au investit în continuare în sistemele lor de justiție, deși în unele state membre remunerarea judecătorilor și a procurorilor constituie un motiv de îngrijorare și a generat provocări în ceea ce privește recrutarea de personal judiciar calificat. În același timp, în câteva state membre persistă preocupări structurale în ceea ce privește independența sistemului judiciar.

În ceea ce privește recomandările pentru 2023 privind justiția, acestea abordează provocări precum necesitatea unor garanții în procedurile judiciare de numire, componența consiliilor judiciare, autonomia parchetelor sau necesitatea de a asigura resurse adecvate pentru sistemul judiciar, inclusiv din perspectiva salariilor judecătorilor și procurorilor.

  1. Cadrele anticorupție

Corupția rămâne un motiv serios de îngrijorare atât pentru cetățenii, cât și pentru întreprinderile din UE. Sondajul Eurobarometru special din 2023 privind atitudinile cetățenilor față de corupție în UE arată, de exemplu, că o majoritate tot mai mare a cetățenilor (70 %) și a întreprinderilor (65 %), potrivit Sondajului Eurobarometru Flash privind atitudinile întreprinderilor față de corupție în UE, consideră că în țara lor corupția este larg răspândită.  Europenii sunt din ce în ce mai sceptici cu privire la eforturile naționale de combatere a corupției, aproximativ 67 % dintre aceștia considerând că nu se iau măsuri suficiente în cazurile de corupție la nivel înalt.

O serie de state membre au luat măsuri, în conformitate cu recomandările referitoare la combaterea corupției din Raportul din 2022 privind statul de drept. Mai multe state membre au continuat reformele în materie de drept penal pentru a consolida lupta împotriva corupției. Unele state membre au continuat să aprofundeze rezultatele obținute în ceea ce privește investigarea, urmărirea penală și sancționarea corupției la nivel înalt, în timp ce altele au luat măsuri pentru a consolida capacitatea autorităților de urmărire penală responsabile de combaterea corupției, prin resurse suplimentare și specializare.

În ceea ce privește aspectele preventive, mai multe state membre și-au actualizat strategiile și planurile de acțiune anticorupție existente sau fac demersuri în vederea revizuirii acestora. Alte state membre au luat măsuri pentru a consolida cadrele de integritate, cum ar fi codurile de conduită sau normele privind activitățile de lobby. Recomandările emise anul acesta sunt legate de consolidarea cadrelor preventive, cum ar fi cele care reglementează activitățile de lobby și normele privind conflictele de interese, precum și de asigurarea investigării și urmăriri penale eficace a cazurilor de corupție.

În majoritatea statelor membre, funcționarii publici trebuie să își declare averile și interesele, dar aceste obligații variază în ceea ce privește domeniul de aplicare, transparența și accesibilitatea informațiilor divulgate, precum și în ceea ce privește nivelul și eficacitatea verificării și asigurării respectării normelor din acest domeniu. În unele state membre, procedura de cercetare și urmărire penală în cazurile de corupție este de durată și lipsesc încă rezultate solide, în special în cazurile la nivel înalt. Pentru a asigura măsuri anticorupție mai coerente și mai eficace în întreaga Uniune, Comisia a propus, în mai 2023, o nouă legislație la nivelul UE privind corupția.

  1. Libertatea și pluralismul mass-mediei

Mai multe state membre au adoptat, au consolidat sau discută măsuri de îmbunătățire a siguranței jurnaliștilor și a condițiilor de muncă ale acestora, valorificând, de asemenea, inițiativele recente ale Comisiei, cum ar fi Recomandarea referitoare la garantarea protecției, a siguranței și a capacitării jurnaliștilor și Recomandarea privind protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului implicați în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive. De la ultimul raport, anumite state membre au adoptat acte legislative care sporesc transparența proprietății asupra mass-mediei și au consolidat dispozițiile menite să îmbunătățească independența sau să extindă sfera de competență a autorităților de reglementare în domeniul mass-mediei.

Există în continuare diverse preocupări legate de lipsa de transparență în ceea ce privește distribuirea publicității de stat, conflictele de interese și accesul la documentele publice, acestea fiind câteva dintre aspectele-cheie evidențiate în raport cărora trebuie să li se acorde mai multă atenție. Deși unele state membre au inițiat reforme pentru a consolida independența serviciilor publice de radiodifuziune, altele nu au luat măsuri pentru a aborda provocările în acest sens. 

Constatările raportului în ceea ce privește libertatea mass-mediei se bazează pe o serie de surse, cum ar fi Instrumentul de monitorizare a pluralismului mass-mediei 2023Platforma Consiliului Europei pentru promovarea protecției jurnalismului și a siguranței jurnaliștilor și platforma Mapping Media Freedom.

Comisia a emis din nou o serie de recomandări care se referă, printre altele, la alocarea transparentă și echitabilă a publicității de stat, la guvernanța independentă a serviciilor publice de mass-media și la măsuri de îmbunătățire a siguranței jurnaliștilor, precum și la dreptul de acces la documentele publice. În septembrie 2022, Comisia a propus Legea privind libertatea mass-mediei, în prezent în curs de negociere, care stabilește garanții la nivelul UE pentru a proteja pluralismul și independența editorială a mass-mediei.

  1. Mecanisme instituționale de control și echilibru

Statele membre au îmbunătățit în continuare calitatea proceselor legislative, implicând părțile interesate în aceste procese – o tendință observată în rapoartele anterioare privind statul de drept. Curțile constituționale continuă să joace un rol esențial în sistemul de control și echilibru și au luat, de asemenea, decizii importante cu privire la organizarea sistemelor naționale de justiție. În unele state membre, statutul instituțiilor de apărare a drepturilor omului, al avocaților poporului și al altor autorități independente a fost consolidat în continuare. În majoritatea statelor membre există un mediu favorabil, care sprijină societatea civilă, iar unele dintre acestea iau măsuri pentru a oferi sprijin suplimentar.

Cu toate acestea, în unele state membre nu există încă un cadru oficial pentru consultarea părților interesate sau un astfel de cadru nu este respectat suficient în practică, iar organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului continuă să se confrunte cu provocări precum probleme de finanțare și restricții ale spațiului lor de operare. În diverse state membre, au fost exprimate preocupări cu privire la continuarea utilizării competențelor de urgență.

Raportul include din nou informații privind punerea în aplicare de către statele membre a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, sunt monitorizate în continuare reacțiile mecanismelor de control și echilibru ale statelor membre la utilizarea spyware.

Pentru a aborda aceste provocări, Comisia și-a reiterat recomandările care nu au fost puse în aplicare sau au fost puse în aplicare parțial și a emis, dacă a fost cazul, recomandări noi legate, de exemplu, de implicarea în mod eficace a părților interesate în procesul legislativ, de instituirea și funcționarea instituțiilor naționale acreditate de apărare a drepturilor omului și de asigurarea unei cadru deschid de operare pentru societatea civilă.

Etapele următoare

În prezent, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să continue dezbaterile generale și dezbaterile specifice fiecărei țări pe baza raportului, utilizând totodată recomandările pentru a analiza în continuare punerea lor concretă în aplicare. De asemenea, Comisia invită parlamentele naționale, societatea civilă și alte părți interesate și actori cheie să continue dialogul privind statul de drept atât la nivel național, cât și la nivel european, cu o implicare sporită a cetățenilor. În sfârșit, Comisia invită statele membre să abordeze în mod eficace provocările identificate în cadrul raportului și este pregătită să le ofere sprijin în eforturile de continuare a punerii în aplicare a recomandărilor.

Context

Statul de drept este esențial pentru fiecare cetățean și pentru fiecare întreprindere din UE, deoarece este o condiție prealabilă pentru respectarea altor valori, garantează respectarea drepturilor fundamentale în conformitate cu un set de valori democratice de bază, asigură aplicarea legislației UE și sprijină un mediu de afaceri favorabil investițiilor. Acesta face parte integrantă din însăși identitatea Uniunii Europene.

Raportul anual privind statul de drept este rezultatul unui dialog strâns cu autoritățile naționale și cu părțile interesate și analizează situația din toate statele membre pe baza aceleiași metodologii obiective și transparente, examinând același set de aspecte în fiecare țară. Evaluarea calitativă realizată de Comisie se concentrează pe evoluțiile semnificative care au avut loc de la adoptarea celui de al treilea raport anual privind statul de drept, în iulie 2022, si rămâne proporțională cu evoluțiilor înregistrate.

Raportul constituie elementul central al ciclului anual privind statul de drept. Acest ciclu anual este preventiv, fiind menit să promoveze statul de drept și să prevină apariția sau agravarea problemelor. Acesta este distinct de celelalte elemente din setul de instrumente ale UE pentru asigurarea respectării statului de drept și completează, fără a le înlocui, mecanismele de care dispune UE în temeiul tratatelor pentru a rezolva problemele mai grave legate de statul de drept cu care se confruntă statele membre. Printre aceste instrumente se numără procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și procedura de protejare a valorilor fondatoare ale Uniunii, prevăzută la articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Cea de a patra ediție a raportului se bazează pe pașii importanți realizați datorită raportului de anul trecut, în care au fost incluse pentru prima dată recomandări specifice pentru toate statele membre. Analiza conține, de asemenea, o evaluare calitativă a progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor din 2022, ținând seama de contextul general din statele membre. În funcție de progresele înregistrate cu privire la diferitele subpărți ale fiecărei recomandări, Comisia și-a încheiat evaluarea în fiecare caz, urmărind evoluțiile pe baza următoarelor categorii: niciun progres, unele progrese, progrese semnificative și punere deplină în aplicare.

Recomandările din 2023 fie se bazează pe recomandările de anul trecut care nu au fost puse în aplicare sau au fost puse în aplicare parțial, fie abordează noi probleme. Acestea au fost elaborate pornind de la evaluarea din capitolele consacrate fiecărei țări, în urma dialogului cu statele membre și respectându-se pe deplin principiul egalității de tratament. Atunci când a formulat recomandările, Comisia a avut ca reper principal standardele europene în domeniu, ținând seama totodată de tradiția sistemelor juridice naționale. În plus, s-au asigurat coerența și sinergiile cu alte procese, cum ar fi semestrul european, mecanismul de condiționalitate bugetară și mecanismul de redresare și reziliență. Edițiile ulterioare ale raportului privind statul de drept vor continua să analizeze acțiunile întreprinse ca urmare a recomandărilor. Recomandările ar trebui citite împreună cu evaluările din capitolele consacrate fiecărei țări, în care se examinează anumite preocupări; acestea sunt menite să ghideze statele membre să ia măsuri pentru a le aborda.

Provocările identificate în rapoartele anterioare privind statul de drept au constituit o sursă de inspirație pentru mai multe inițiative recente prezentate de UE în ultimul an, inclusiv propunerea de Lege europeană privind libertatea mass-mediei și pachetul anticorupție

Informații suplimentare

Raportul din 2023 privind statul de drept

Raportul din 2023 privind statul de drept – Întrebări și răspunsuri

Raportul din 2023 privind statul de drept – Situația statului de drept în Uniunea Europeană

Raportul din 2023 privind statul de drept – Recomandări

Raportul din 2023 privind statul de drept – Capitolele consacrate fiecărei țări

Raportul din 2023 privind statul de drept – Rezumatul capitolelor consacrate fiecărei țări și recomandări

Raportul din 2023 privind statul de drept – Metodologie

Ciclul anual privind statul de drept – Fișă informativă

Setul de instrumente ale UE privind statul de drept – Fișă informativă

Sondajul Eurobarometru special privind corupția – percepțiile și experiențele cetățenilor în acest domeniu

Sondajul Eurobarometru privind atitudinea întreprinderilor față de corupția din UE